Search For A Graduate

 

Reading Armenian


For Mac Users Try

The

Instructions At

http://www.freenet.am/armnls

Number Of Visitors

 

14 Մարտ 2011

Արեւիկ Այցելութիւն

Արեւիկ Այցելութիւն... ٳٳ

25 Փետրուար 2011

Դասախօսութիւն

Դասախօսութիւն... ٳٳ

14-25 Փետրուար 2011

Գիրքերու Ցուցահանդէսի Վաճառք

Գիրքերու Ցուցահանդէսի Վաճառք... ٳٳ

11 Փետրուար 2011

Ծերանոց այցելութիւն

Ծերանոց այցելութիւն... ٳٳ

29 Հոկտեմբեր 2010

Յանձնախումբերու խմբանկարներ

Յանձնախումբերու խմբանկարներ... ٳٳ

15 Յունուար 2011

Հաստատագրերու բաշխում

Հաստատագրերու բաշխում... ٳٳ

17 դեկտեմբեր 2010

Վիճակահանութիւն

Վիճակահանութիւն... ٳٳ

4 Դեկտեմբեր 2010

Ֆիլմի ցուցադրութիւն

Ֆիլմի ցուցադրութիւն... ٳٳ

23 Հոկտեմբեր 2010

Open Day

Open Day... ٳٳ

21 Հոկտեմբեր 2010

Karaoke Night

Karaoke Night... ٳٳ

16 Հոկտեմբեր 2010

Open Day

Open Day... ٳٳ

9-10 Հոկտեմբեր 2010

Նոր Աստղեր 2

Նոր Աստղեր 2... ٳٳ

8-9-10 Հոկտեմբեր 2010

Նոր Աստղեր 2

Նոր Աստղեր 2... ٳٳ

6- 7- 8 Սեպտեմբեր

Տարեկան Բանակում

Տարեկան Բանակում... ٳٳ

26 օգոստոս 2010

85 Սերունդներու Հաւաք

85 Սերունդներու Հաւաք... ٳٳ

20-21-22 , 27-28-29 Օգոստոս

Քերմէս 2010

Քերմէս 2010... ٳٳ

18 Յուլիս 2010

Պտոյտ դէպի Դամասկոս

Պտոյտ դէպի Դամասկոս... ٳٳ

9-11 Յուլիս 2010

Ամավերջի Պարահանդէս

Ամավերջի Պարահանդէս... ٳٳ

Մայիս 2010

Ծիածան Պարբերաթերթ

Ծիածան Պարբերաթերթ... ٳٳ

7 Մայիս 2010

Շաւիղի Կլոր սեղան

Շաւիղի Կլոր սեղան... ٳٳ

29 Մայիս 2010

Eurovision-ի ընթրիք

Eurovision-ի ընթրիք... ٳٳ

27 Մայիս 2010

Party

Party... ٳٳ

7 Մայիս 2010

Շաւիղի Կլոր սեղան

Շաւիղի Կլոր սեղան... ٳٳ

5 Մայիս 2010

Զաւեշտի Մրցում

Զաւեշտի Մրցում... ٳٳ

30 Ապրիլ 2010

Ֆիլմի Ցուգադրութիւն

Ֆիլմի Ցուգադրութիւն... ٳٳ

Մարտ 2010

Վիճակահանութիւն

Վիճակահանութիւն... ٳٳ

մարտ 2010

Սենարի դասընթացք

Սենարի դասընթացք... ٳٳ

5 մարտ 2010

Հաստատագրերու բաշխում

Հաստատագրերու բաշխում... ٳٳ

5 Մարտ 2010

Դասախօսութիւն Thinking Art NLP

Դասախօսութիւն Thinking Art NLP... ٳٳ

Յունուար 2010

Շաւիղ (Թ) Պարբերաթերթ

Շաւիղ (Թ) Պարբերաթերթ... ٳٳ

21 Փետրուար 2010

Սեմինար

Սեմինար... ٳٳ

16-26 Փետրուար 2010

Գիրքերու Ցուցահանդէս Վաճառք

Գիրքերու Ցուցահանդէս Վաճառք... ٳٳ

12 Փետրուար 2010

Արեւիկ այցելութիւն

Արեւիկ այցելութիւն... ٳٳ

23 Յունուար 2010

79-82 Սերունդներու հաւաք

79-82 Սերունդներու հաւաք... ٳٳ

24 Դեկտեմբեր 2009

Նոր Տարուայ Խրախճանք

Նոր Տարուայ Խրախճանք... ٳٳ

19-20 Դեկտեմբեր 2009

Թատրոն

Թատրոն... ٳٳ

19-20 Դեկտեմբեր 2009

Թատրոն

Թատրոն... ٳٳ

19- 20 Դեկտեմբեր 2009

Թատրոն

Թատրոն... ٳٳ

29-12-2009

ٳ... ... ٳٳ

4-9-2009

ֻٳ

ݹ ӳ , ٿ ϳ ݳ , ֻٳ... ٳٳ

 

 

 

2005-2006

projects

 

Designed And Programmed By Hovsep Der Manuelian 2007 [email protected]